VIVES blijft innoveren en staat garant voor kwaliteit, altijd. VIVES heeft gekozen voor een systeem van interne kwaliteitszorg dat rust op twee pijlers: het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan 2022-2028. Beide steunen op de VIVES-onderwijsvisie

Het referentiekader beschrijft de basiskwaliteit die VIVES van elke opleiding verwacht. Het bestaat uit zes kwaliteitskenmerken: beoogd eindniveau, opleidingsprogramma, onderwijsproces, teamvorming, resultaat van het onderwijsproces en interne kwaliteitszorg van de opleiding. Voor elk kwaliteitsken­merk werden er criteria geformuleerd.

Met haar onderwijsbeleidsplan wil VIVES een een viertal onderwijskundige ambities van het referentiekader extra kracht bijzetten, namelijk het stimuleren van het zelfsturend vermogen bij studenten, het ontwerpen van inclusieve leeromgevingen, het aanbieden van globaal geëngageerd onderwijs en de realisatie van innovatief digitaal onderwijs. 

cyclus kwaliteitszorg

VIVES referentiekader en onderwijsbeleidsplan 2022-2028

Voor de realisatie van beide pijlers kiest VIVES voor een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar, ge­richt op verbetering en borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen. Vanuit een eigen kritische reflectie en een opleidingsaudit door een panel van externe deskundigen, formuleert een opleiding doelstellingen op middellange termijn om haar onderwijsproces en opleidingskwaliteit te optima­liseren en te verbeteren. Hierbij zijn het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan 2022-2028 richtinggevend. De kwaliteitszorgcyclus wordt gesloten met een formele evaluatie door het management van de hogeschool.

De cyclus en het referentiekader in detail

De kwaliteitszorgcyclus en het bijhorende VIVES-referentiekader staan beschreven in volgend document: 

Kwaliteitszorg van een opleiding - VIVES-referentiekader 2022-2028

Elke opleiding doorloopt de kwaliteitszorgcyclus met een kritische reflectie. Na het indienen van deze kritische reflectie volgt een opleidingsaudit. Na een managementgesprek dat daarop volgt, maakt de opleiding een meerjarenplan. Op het einde van de cyclus volgt een evaluatiegesprek met borgingsbesluit.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen

Instellingsreview 2023

Wat en wanneer?

Onze hogeschool staat aan de vooravond van een nieuwe instellingsreview. VIVES dient daarvoor een kritische reflectie op te stellen met als indiendatum 11 september 2023, gevolgd door twee locatiebezoeken, respectievelijk in het najaar van 2023 en het voorjaar van 2024. Een externe commissie komt hierbij langs om te kijken hoe VIVES het onderwijsbeleid vorm geeft op niveau van de instelling en de manier waarop VIVES zelf de kwaliteit van haar opleidingen borgt (= de eigen regie).

Voorbereiding gestart

Een voorbereidend proces gaat hieraan vooraf dat wij vanaf nu met alle actoren doorlopen: studenten, docenten, ondersteuners, medewerkers, opleidingshoofden, directeuren, bestuursleden en extern betrokkenen zoals commissieleden bij voorbije opleidingsaudits.

Via een nieuwsbrief wordt op regelmatige basis een stand van zaken gegeven aan alle personeelsleden.

Stand van zaken

Deze review is een belangrijke stap voor VIVES en we houden er aan iedereen op de hoogte te brengen van wat er al voorbij is en wat nog gepland staat. Volgende fases zijn afgerond of lopend:

Documenteren

Een kernteam binnen de dienst onderwijsbeleid verzamelt breed informatie vanuit verschillende bronnen die het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg in VIVES documenteren (o.a. beleidsdocumenten, visienota’s, onderwijsbeleidsplan, ….). ​

Breed en transparant informeren

Alle stakeholders ontvangen in de periode  januari - september '22 de nodige info en duiding over het proces bij de instellingsreview

Breed reflecteren

In de periode mei tot november '22 worden sterktes, kansen en uitdagingen samen met de verschillende interne stakeholders in kaart gebracht.

Schrijfteams ​

Vanaf september '22 gaan schrijfteams aan de slag rond specifieke topics, aanvullend op de input uit de gesprekken zoals levenslang leren, digitale transformatie, bibliotheek, studentenparticipatie, marketing en communicatie...

Interne resonantiegroep

De interne resonantiegroep bestaat uit diverse interne stakeholders (studenten, docenten, medewerkers van ondersteunende diensten, onderzoekers, opleidingshoofden, directieleden, interne auditor en bestuursleden) en heeft als functie om doorheen het proces advies te geven aan de kerngroep over volgende drie vragen: 

  • Is het verhaal helder? 
  • Is het verhaal herkenbaar? 
  • Is het verhaal volledig?   

Deze groep komt doorheen het proces een drietal keer samen.

Van schrijfteams naar schrijfproces

Alle verzamelde informatie uit de vorige stappen wordt door het kernteam verwerkt tot een eerste definitieve versie.​

Externe klankbordgroep​

​De eerste versie wordt in april '23 voorgelegd aan externe peers.

Verderzetten schrijfproces

Alle verzamelde informatie uit de vorige stappen wordt door het kernteam verder verwerkt tot een definitieve versie.​

Goedkeuring

De definitieve versie van de kritische reflectie werd voorgelegd en is goedgekeurd door de directieraad en door het bestuursorgaan van VIVES in mei '23.

Campus Kortrijk

Instellingsreview 2017

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een beoordelingskader met vier standaarden: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en verbeterbeleid. Als rode draad komt in het kader bij elke standaard de kwaliteitscultuur in de instelling aan bod. De commissie geeft op elk van de standaarden een gewogen en gemotiveerd oordeel. Vervolgens geeft zij een gewogen en gemotiveerd eindoordeel.

In academiejaar 2016-2017 werd de kwaliteit van het onderwijsbeleid van VIVES getoetst. Het oordeel ervan is te lezen in onderstaande rapporten:

VIVES_Besluit_instellingsreview_21aug17.pdf

VIVES_Evaluatierapport_instellingsreview_april17.pdf

VIVES_Adviesrapport_regie_kwaliteitsborging_opleidingen.pdf