Designing the future

VIVES blijft innoveren en staat garant voor kwaliteit, altijd. VIVES heeft gekozen voor een systeem van interne kwaliteitszorg dat rust op twee pijlers: het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan 2017-2022.

Het referentiekader beschrijft de basiskwaliteit die VIVES van elke opleiding verwacht. Het bestaat uit zes kwaliteitskenmerken: leerresultaten, opleidingsprogramma, onderwijsproces, personeel, resultaat van het onderwijsproces en kwaliteitszorg. Voor elk kwaliteitsken­merk werden er criteria geformuleerd. Met haar onderwijsbeleidsplan wil VIVES een viertal onderwijskundige ambities van het referentiekader extra kracht bijzetten, namelijk integratie van het werkveld en de maatschappij in de leeromgeving, internationalisering in de curricula, de digitale competenties stimuleren en de externe blik in de opleidingen versterken. Beide steunen op de VIVES-onderwijsvisie.

VIVES referentiekader en onderwijsbeleidsplan 2017-2022

Voor de realisatie van beide pijlers kiest VIVES voor een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar, ge­richt op verbetering en borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen. Vanuit een eigen kritische reflectie en een opleidingsaudit door een panel van externe deskundigen, formuleert een opleiding doelstellingen op middellange termijn om haar onderwijsproces en opleidingskwaliteit te optima­liseren en te verbeteren. Hierbij zijn het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan 2017-2022 richtinggevend. De kwaliteitszorgcyclus wordt gesloten met een formele evaluatie door het management van de hogeschool.

De cyclus en het referentiekader in detail

De kwaliteitszorgcyclus en het bijhorende VIVES-referentiekader staan beschreven in volgend document: 

Kwaliteitszorg van een opleiding - VIVES-referentiekader.pdf

Jaarlijks starten gemiddeld vijf tot zes opleidingen de kwaliteitszorgcyclus met een kritische reflectie. In de loop van het semester na het indienen van de kritische reflectie volgt een opleidingsaudit. Na een managementgesprek dat daarop volgt, maakt de opleiding een meerjarenplan.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen

2016-2017

 • bachelor logopedie en audiologie
 • bachelor maatschappelijke veiligheid
 • bachelor voedings- en dieetkunde

2018-2019

 • bachelor autotechnologie
 • bachelor bouw
 • bachelor ecotechnologie
 • bachelor energietechnologie
 • bachelor ergotherapie
 • educatieve bachelor-na-bachelor schoolontwikkeling
 • bachelor sociaal werk
 • bachelor toegepaste psychologie

2019-2020

 • bachelor bedrijfsmanagement
 • bachelor Business Management (Engelstalig)
 • bachelor elektronica-ICT
 • bachelor ontwerp- en productietechnologie
 • bachelor wellbeing- en vitaliteitsmanagement
 • bachelor-na-bachelor zorgmanagement
 • bachelor zorgtechnologie

2020-2021

 • bachelor organisatie en management
 • educatieve bachelor-na-bachelor onderwijs: buitengewoon onderwijs
 • educatieve bachelor-na-bachelor onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren
 • bachelor toerisme- en recreatiemanagement
 • bachelor verpleegkunde
 • bachelor vroedkunde

2021-2022

 • bachelor-na-bachelor international management (Nederlandstalig)
 • advanced bachelor International Management (Engelstalig)
 • educatieve bachelor onderwijs: kleuteronderwijs
 • educatieve bachelor onderwijs: lager onderwijs

2022-2023

 • educatieve bachelor onderwijs: secundair onderwijs

Na 2023

 • educatief graduaat secundair onderwijs
 • graduaat Accounting Administration
 • graduaat elektromechanische systemen
 • graduaat hernieuwbare energiesystemen
 • graduaat HR-support
 • graduaat HVAC-systemen
 • graduaat industriële informatica
 • graduaat Internet of Things
 • graduaat logies-, restaurant- en cateringmanagement
 • graduaat maatschappelijk werk
 • graduaat marketing
 • graduaat marketing- en communicatiesupport
 • graduaat netwerkbeheer
 • graduaat orthopedagogische begeleiding
 • graduaat productiebeheer
 • graduaat programmeren
 • graduaat sociaal-cultureel werk
 • graduaat verkeerskunde en mobiliteit
 • graduaat voertuigtechnieken
 • graduaat winkelmanagement

Instellingsreview 2017

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een beoordelingskader met vier standaarden: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en verbeterbeleid. Als rode draad komt in het kader bij elke standaard de kwaliteitscultuur in de instelling aan bod. De commissie geeft op elk van de standaarden een gewogen en gemotiveerd oordeel. Vervolgens geeft zij een gewogen en gemotiveerd eindoordeel.

In academiejaar 2016-2017 werd de kwaliteit van het onderwijsbeleid van VIVES getoetst. Het oordeel ervan is te lezen in onderstaande rapporten:

VIVES_Besluit_instellingsreview_21aug17.pdf

VIVES_Evaluatierapport_instellingsreview_april17.pdf

VIVES_Adviesrapport_regie_kwaliteitsborging_opleidingen.pdf