Humanity Centered

De mensen op de eerste plaats. Innovatie is pas duurzaam wanneer rekening gehouden wordt met de impact die een product of dienst heeft op alle mogelijke stakeholders. Lokale verankering, het streven naar maatschappelijke impact die verder gaat dan economische impact, oplossingsgerichtheid en interdisciplinariteit staan centraal in onze benadering.

Contact

Expertisecentrum sociale innovatie

Evelien De Pauw, 
coördinator ad interim

e-mail: evelien.depauw@vives.be

Camera

Mens, Maatschappij en Technologie

De impact van digitale transformatie en technologie in onze maatschappij is onmiskenbaar. Het verandert onze economie, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en meer op mondiale schaal. Hoewel digitalisering innovatie en efficiëntie bevordert, plaatst het tegelijkertijd maatschappelijke waarden zoals privacy, veiligheid, inclusie en sociale relaties onder druk.

De onderzoeksgroep Poeple & Society omarmt proactief digitalisering. We analyseren de digitaliseringsdynamiek in verschillende domeinen, met aandacht voor kansen en behoud van menselijke waarden. In lopende projecten ontwikkelen we tools om technologie op een verantwoorde manier te benutten.

Daarnaast richten we ons op het gebruik van technologie voor kennisoverdracht en kennisdeling om kansen te vergroten, met lopende projecten die streven naar effectieve kennisoverdracht via educatieve online platforms.

Voeten

Actief & inclusief burgerschap

De onderzoeksgroep People & Society benadert burgerschap als meer dan alleen formele lidmaatschap aan een gemeenschap met rechten en plichten. We richten ons ook op hoe burgers deze status beleven, welke betekenis ze eraan hechten en hoe het hun identiteit beïnvloedt. Dit onderzoek is cruciaal, aangezien maatschappelijke organisaties, bedrijven en besturen uitdagingen ondervinden bij het verbinden van burgers met de samenleving, vooral voor groepen die vaak worden buitengesloten.

Onze projecten onderzoeken hoe actief burgerschap vorm krijgt en streven naar inclusie voor iedereen. We bestuderen burgerinitiatieven, burgerparticipatie en de inclusie of exclusie van burgers in diverse domeinen, zoals onderwijs, gezondheid, vrije tijd, vrijwilligerswerk, arbeidsmarkt, veiligheid en klimaat. Bovendien betrekken we actief burgers bij ons onderzoek door participatieve methoden zoals co-creatie en leergemeenschappen te gebruiken, waardoor de stem van de deelnemers centraal staat.

onderzoeker computer

Lokaal sociaal beleid en ondernemerschap

De onderzoeksgroep Peolple & Society heeft ook expertise in 'Lokaal Sociaal Beleid en 'Ondernemerschap', twee cruciale aspecten in het sociale domein.

'Lokaal Sociaal Beleid,' benadrukt het belang van een beleid dat in samenspraak met de gemeenschap wordt ontwikkeld. Dit beleid streeft ernaar om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot sociale grondrechten, met speciale aandacht voor kwetsbare burgers. Onze expertise ligt in het uitvoeren van beleidsgericht onderzoek en effectiviteitsonderzoek, waarbij we gebruikmaken van kritisch realistisch evaluatieonderzoek en 'theory of change'-methodologie en participatief actieonderzoek.

Het tweede aspect, 'Ondernemerschap,' benadrukt de integratie van ondernemingscompetenties in het sociale domein. We streven naar een gezonde synergie tussen profit en social profit, waarbij innovatieve praktijken worden aangemoedigd. We passen vaak het 'design thinking model' toe om gemeenschappen te betrekken bij het ontwerpen van concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Onze aanpak is kritisch en constructief, gericht op het verbeteren van zowel maatschappelijke als organisatorische vraagstukken.

Bureau

Welzijn en Verbondenheid

Verbondenheid is van essentieel belang voor welzijn, zelfs in een sterk geïndividualiseerde samenleving. We onderzoeken dit op individueel en collectief niveau, inclusief teams, organisaties, buurten en regio's. We verkennen verschillende vragen, zoals:

 • Hoe ervaren bewoners van woonzorgcentra verbondenheid en hoe kunnen deze centra hun organisatie verbeteren voor een verhoogde levenskwaliteit?
 • Op welke manier kan participatieve beleidsontwikkeling op buurtniveau buren helpen om elkaar meer te ondersteunen?
 • Welke aspecten van socialemediaplatformen dragen bij aan eenzaamheid bij jongeren en welke bevorderen juist een gevoel van verbondenheid?
 • Hoe kunnen sociale ondernemingen hun personeelsbeleid optimaliseren om de veerkracht van hun medewerkers te versterken?
veiligheid op straat

Veiligheid en Leefbaarheid

We streven naar een positieve kijk op veiligheid, waarbij de nadruk ligt op een positieve leefomgeving. Een veilige samenleving is rechtvaardig, met een sterk sociaal weefsel waarin overheden, partners, bedrijven en burgers samenwerken om het samenleven vorm te geven. We richten ons op complexe vraagstukken, zoals polarisatie, radicalisering en crisisbeheer, en onderzoeken manieren waarop (boven)lokale overheden en partners kunnen samenwerken, zelfs in crisissituaties.

Binnen onze onderzoeksgroep bevorderen we interdisciplinair denken en praktijkgericht onderzoek, met betrokkenheid van studenten, docenten en het werkveld, om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken

Naast praktijkgericht onderzoek biedt het expertisecentrum ook dienstverlening en vorming op maat. Wij hebben een jarenlange ervaring in maatschappelijke dienstverlening voor profit & socialprofit organisaties en overheden (OCMW, lokaal bestuur, provincie...).

Bij het Expertisecentrum Sociale Innovatie kun je terecht voor:

 • consulting, auditing, procesbegeleiding en onderzoek

  vb. onderzoek naar opleidingsbehoeften van medewerkers, tevredenheidsmeting bij cliënten, verwerking en interpretatie van enquêtes, omgevings- en probleemanalyses, het meten van sociale impact...

 • praktijkgerichte vorming, training en opleiding op maat

  vb studiedagen en het modereren van debatten over uiteenlopende thema's die aansluiten bij de expertise van de docenten

 • begeleiden van veranderingsprocessen, teamvorming en conflicthantering,

  vb supervisie (individueel of in groep) en intervisie vanuit een pragmatische aanpak en een probleemoplossende benadering

 Meer info over de medewerkers en de projecten van het Expertisecentrum vind je op https://vivesweb.be/ec-sociale-innovatie/