Hogeschool VIVES engageert zich om gendergelijkheid binnen onderzoek, onderwijs en de hogeschool zelf te garanderen en erkent daarin de inspanningen die volgens de Europese unie nodig zijn. Binnen het gendergelijkheidsplan formuleert de hogeschool VIVES enkele duidelijke doelstellingen en bijhorende acties om zijn steentje hieraan bij te dragen.

De wereldwijde aandacht en inspanning omtrent een gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht of gender vergroot. Binnen doelstelling 5 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, dat zich richt op internationale gendergelijkheid, wordt gestipuleerd dat alle lidstaten moeten verzekeren dat vrouwen op een volledige en doeltreffende manier deelnemen aan en gelijke kansen krijgen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven. Ook moet er een einde komen aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, met bijzondere aandacht voor de structureel institutionele drempels en glazen plafonds waar vrouwen op botsen. Dit om iedereen, ongeacht geslacht of gender, alle kansen te geven tot een volwaardige en gelijkwaardige bijdrage aan de maatschappij.

Gendergelijkheid is een fundamentele waarde van de Europese Unie en ook op nationaal niveau is hier aandacht voor. Dit is uitgewerkt in een Federaal Plan Gender mainstreaming. Het regeerakkoord van 30 september 2020 vermeldt het volgende: “De overheid zal een actieve genderpolitiek voeren en een voluntaristisch genderbeleid dat structurele en historische onevenwichten aanpakt. De monitoring hiervan wordt versterkt. Gendergelijkheid is een fundamentele waarde waar de regering inzake binnenlands beleid actief toe bijdraagt en die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.” De monitoring van gendergelijkheid geeft een positieve evolutie aan, en België staat op de 8e plaats van de EU Gendergelijkheids index.

Ook binnen de context van een hogeschool is het belangrijk om met verhoogde aandacht te waken over gendergelijkheid. Een hogeschool dient daarbij een afspiegeling te zijn van de samenleving en is een plek waar leren in de maatschappij en van elkaar centraal staat. Een plek waar diversiteit tussen mensen bijdraagt aan een breed en onderbouwd wereldbeeld. Een plek waar alle kansen worden geboden om mensen hun volle potentieel te laten ontwikkelen richting de werknemers en werkgevers van de toekomst.